Σύμφωνα με  Απόφαση της Συγκλήτου (απόσπασμα του πρακτικού αριθμ. 15, 27/11/2015), η παρακολούθηση τεσσάρων (4θεματικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων "Πληροφοριακή Παιδεία" που προσφέρει  η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου μας (με εξαίρεση της πρώτης θεματικής ενότητας LIB1 με τίτλο: «Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης»),  θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος  (Diploma Suppmement) που δίδεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας,  ως δεξιότητα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Επισημαίνεται ότι ισχύει για τα Παραρτήματα Διπλώματος που εκδίδονται από τον Νοέμβριο 2015 κι έπειτα.

Παράρτημα Διπλώματος

Last modified: Tuesday, 13 October 2020, 1:27 PM